Pu Gaston Vanlalhriatpuia, MCS, SDO-DUDO, Serchhip to hold charge of DLAO, Serchhip dt. 18.05.2023